Drobečková navigace

Úvod > Historie > Veršovaný řád školy J.Stantejského

Veršovaný řád školy J. Stantejského

Veršovaný řád školy:

1

Poslyš, žáku, každý den
ve škole buď přítomen.

2

Nemůžeš-li snad přijíti,
včas se musíš omluviti.
Po rodičích neb příteli
vzkaž to panu učiteli;
co se s žákem doma děje,
on si vždycky vědět přeje.
Když zas školu nastupuješ,
omluvu ať opakuješ...

3

Hodní žáci, hodné žačky,
nenoste do školy hračky.
Jenom co je nařízeno
v mošně budiž uloženo.

4

Chceš-li zdráva vesel býti,
důkladně se musiš mýti.
Také žáčkům pěkně sluší
hladké vlásky, čisté uši.
Šaty, třeba zalátané,
mějte čistě spořádané.

5

Tímto řiď se vždy pořádkem:
Čtvrt hodiny před počátkem
přicházívej do školy,
ale dříve nikoli.

6

Školou tiše, zvolna choť,
rozpustilost všechnu kroť;
způsobů tu slušných dbej,
v chodbách hluku nedělej.

7

Jak do třídy vkročíš, dítě,
po křesťansku pozdrav hbitě.
Čeho potřebí nemáš, do
přihrádky tiše dáš.
Přivykat si každý hleď:
Na svém místě pěkně seď:
Nikdy před vyučováním
nebav se povykováním.
Na žaloby, oznámení
při učení času není.

8

Při modlitbě slušně stůj,
na kříž zdvihni pohled svůj;
neboť když se modlíváme, s
Pánem Bohem rozmlouváme;
proto vždycky myslit budeš na slova, jež vyslovuJeš.

9

Dokud nejste voláni,
varujte se povídání.
Když pak pan učitel učí,
žádný žák ať nezahlučí;
každý nechať pozor dává,
o čem že se pojednává.
Nezvykejte napovídat,
nebo při učení jídat.

10

Hlásíš-li se odpovědět,
ruku zvedna zůstaň sedět; uslyšíš-li jméno svoje,
odpovídej nahlas, stoje.
Jsi-li k stolu vyvolaný,
neb nazpět poslaný,
ukloň pěkně obličej,
to je hezký obyčej.

11

Když se předmět s jiným střídá,
tichoučká je celá třída;
bez hluku vše uschovává,
jinou věc když vydělává

12

Kromě hodin tělocviku
nečiň na nářadí cviků:
mohl bys-se poraniti,
nebo provždy zmrzačiti

13

Nezbytnou je dítkám ctnost
poslušnost a uctivost;
zvláště k učitelům svým zdvořilým buď, uctivým.

14

Lži se vyhni jako hadu,
neboť kdo má tuto vadu, nemůže se hodným zváti;
každý se ho bude báti.

15

Jak kdo cizí vejde sem,
povstaň každý v místě svém;
dříve nikdo nesedá,
dokud pokyn se nedá.

16

Chceš-li z třídy odejíti.
musíš za to poprositi;
přivykej však, dívka, synku,
odcházet jen v odpočinku.

17

Papíry a jiné smetí
neházejte na zem, děti.
Pakli škodu zaviníš,
???

18

Čítanky a knihy psací
mějte čisté, všichni žáci;
kdo pořádku navyká,
před tím bída utíká.

19

Kdokoli věc jakou najde,
k panu učiteli zajde,
by se mohlo vyšetřiti,
komu se má navrátili.

20

Nikomu ze spolužáků
neubližuj nikdy, žáku!
S každým vždy se dobře snášej,
chyby jeho nevynášej.
Křivdu-li ti někdo dělá, odpouštěj mu raději zcela.
Útisk tobě způsobený
vyšetří tvůj představený.

21

Nežli ze školy jdeš domů,
bedlivě přihlížej k tomu:
Věci své si tiše slož,
na své místo si je vlož.
Potom podle pořadu
stav se tiše do řadu;
slušný úklon udělej,
po cestě nedováděj.

22

Vypůjčíš-li knihu sobě,
vrať ji čistou v brzké době;
kdybys ji měl zkazit, ztratit, nezbytně ji musiš platit.

23

Školních zpráv a vysvědčení měnit dovoleno není.

24

Máš-li školu opustiti,
hleď to záhy oznámiti;
také změnu svého bytu
nenechávej nikdy skrytu.

25

Chceš-li zjevit dobrý mrav,
zdvořile každého zdrav;
v slušné řeči a chování poznat
dobré vychování.

26

Památníky, domy, krovy
nepopisuj bláznů slovy.

27

Neškoď bližním na majetku,
ať jsi třeba beze svědků.
Jdouce polem nebo sadem,
umiňte si "Nepokradem"!

28

Važ si zpěvných ptáčátek,
netrap nikdy zviřátek
a přihlížej také k tomu
"Neubližuj nijak stromu.

29

Při hře mužeš býti čilým,
ale nikdy rozpustilým.
Za vůz nikdy nesedávej
zábavy tam nehledávej.
Kudy lidé chodívají,
ať se dítky neklouzají.

30

Slušně bav se,
zpivej, hrej
kamením však neházej;
I zimě koulí sněhových
ať nevidět v rukou tvých.

31

Chceš-li bezpečně se koupat,
musíš v známá místa stoupat.

32

Klekání když odzvonili,
slušno, byste doma byli.

33

Karet, cigaret, tabáku,
přísně varuj se, školáku;
nepij nikdy lihoviny,
jsou to pravé otraviny.

34

Chceš-li zachovat své mravy,
k tanci nechoď do zábavy.

35

Zvykej záhy žiti v kázni,
cvič se stále v boží bázni;
budeš šťasten v každé době,
Bohu, vlasti ku ozdobě.