Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Základní informace o škole

název školy : Základní škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace
adresa:

ZŠ Doubravice nad Svitavou
Soukopovo náměstí 90
Doubravice nad Svitavou
679 11

ředitel školy:

Mgr. Bartošová Pavlína

škola sdružuje: základní škola kapacita  120 žáků
školní družina kapacita      50 žáků
školní jídelna  kapacita      80 žáků
právní forma: příspěvková organizace od 1. 1. 2003
IČO: 75023423
zřizovatel: Městys  Doubravice nad Svitavou
vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

motivační název

"Škola pro život"

telefon ZŠ: +420 603 188 963
telefon ŠD a ŠJ: +420 739 005 012
e-mail: zsdoubravice@centrum.cz
ID schránky 2gpmkyc

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Kontaktní osoba: Ing. Veronika Zouharová
Tel.: +420 734 574 391
E-mail: veronika_zouharova@fpobk.cz

Charakteristika školy pro školní rok 2022/2023 

typ školy: základní škola  pro 1. stupeň
počet tříd: 5
počet ročníků: 5
zájmové kroužky:

šikulka

zobcová flétna

sportovní hry

drátkování

náboženství

Zahájení školního roku: 4. 9. 2023
Ukončení 1. pololetí: 31. 1. 2024
Ukončení školního roku: 28. 6. 2024

Prázdniny:

Podzimní: 26. a 27.10.2023
Vánoční: 23.12.2023 - 2.1.2024
Pololetní: 2.2.2024
Jarní: 5.2.2024-11.2.2024
Velikonoční: 28.3.2024-1.4.2024

Plán třídních schůzek

14.9.2023 – zahajovací 1. ročník
7. prosince 2023 – konzultační, pololetní
16. května 2024 – konzultační, závěrečná

V případě potřeby se mohou rodiče obrátit na učitele přes aplikaci Edupage a domluvit si schůzku.

 

Školní poradenské pracoviště

poskytuje pedagogicko-psychologické poradenství. Mohou se na něj obracet zákonní zástupci, žáci a pedagogičtí pracovníci školy.

Spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry.

Zabívá se prevencí školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucími jevy (problémy s prospěchem a chováním žáků).

Pracuje s klimaty tříd a školy.

Mgr. Pavlína Bartošová - vedoucí ŠPP

Mgr. Adriana Baráková - metodik prevence

Mgr. Lucie Klimešová - speciální pedagog, školní logoped

 

 

Další aktivity školy

- minimální preventivní protidrogový program
- environmentální /ekologický/ program 
- učíme děti, jak se chovat při mimořádných situacích
- dvakrát ročně ve 4. ročníku návštěva dopravního hřiště
- plavecký výcvik pro žáky 1. – 5. ročníku v krytém bazénu v rozsahu 10 hodin
- zajišťování kulturních pořadů pro děti ZŠ i MŠ
- veřejná vystoupení žáků
- výstavy žákovských prací
- dny otevřených dveří pro veřejnost
- besedy s rodiči budoucích prvňáčků
- distribuce školního mléka a ovoce do škol
- pobyt žáků o hlavní přestávce na čerstvém vzduchu
- péče o pomník a parčík před školou
- sběr kaštanů, sušených bylin a pomerančové kůry
- dvakrát za rok sběr starého papíru

- projektové dny

Historie školy

Písemné zprávy o založení školy se nedochovaly. Předpokládá se, že školní budova byla založena na přelomu 16. a 17. století. Po bělohorské bitvě došlo k zániku školy, kdy většina
obyvatel z Doubravice odešla.

Roku 1636 byla zřízena farní škola pro celou farnost. Po Třicetileté válce obecně školství upadlo, ale škola v Doubravici se udržela.

První písemný doklad je z roku 1638. Prvním učitelem školy byl Cyprián Antropius.

Škola v Doubravici byla tehdy v malém domku s doškovou střechou – dnes dům č. 89. Měla světnici pro vyučování a byt pro učitele.

V roce 1760 škola vyhořela a vyučovalo se do r. 1769 na radnici.

Mezitím na místě nynější školy č. 90 vybudovali občané Doubravice, Holešína, Klemova, Jabloňan, Újezda, Kuniček a Rájce novou školní budovu z nepálených cihel – vepřovic, která stála až do roku 1823, kdy se vlivem vlhkosti sesula.

Kníže Salm nabídl škole místnosti v doubravském panském dvoře, kde škola sídlila do roku 1892. 6. června v tomtéž roce zničil stávající školu blesk a následný požár. Tato událost urychlila stavbu nové školy na pozemku č. 90, kde stávala stará zbořená škola. Kromě školních místností měla byt pro nadučitele, učitele, drábů a čeledínů. Než se škola postavila, první třída byla umístěna v hostinci p. Opálky č. 55, druhá v domě p. Formánka č. 78 a třetí Na Horce u p. Klimeše č. 92.

Stávající školní budova byla postavena v letech 1892 – 1893 nákladem 13 200 zlatých stavitelem Havlínem z Boskovic. Vyučování v ní bylo zahájeno 3. října 1893. Škola byla trojtřídní.

V Doubravici byla vždy česká škola a byly sem přičleněny Holešín, Obora, Kuničky, Jabloňany, Újezd, Rájec a osada Klemov.

Nejvýznamnější ředitelé a učitelé:

Cyprián Antropius – první učitel, též obecní písař

Josef Rafael Řezníček – rodák z Doubravice, v roce 1826 mu byla udělena zlatá medaile za dlouholeté zásluhy od c. k. Veličenstva / Františka II. /

Alois Magda – nadučitel, výborný hudebník, považoval si ho i Leoš Janáček, s tehdejším farářem Janem Nepomukem Soukopem založili Jednotu Cyrilomotodějskou, výborný učitel, vlastenec, básník, jmenován prvním radním v Doubravici

Julius Stantejský – nadučitel, nejvýznamnější v historii školy, znal se s bratry Mrštíky a Alfonsem Muchou, cvičil děti v hudbě i zpěvu, skládal verše pro výuku i společenské příležitosti, režíroval divadla, propagoval názornost učiva i mluveného slova, lásku k vlasti a k českému jazyku, učivo veršoval, uplatňoval individuální přístup, skladatel Jan Kunc byl jeho žákem

Jan Knies – učitel, napsal Vlastivědu – Blanenský okres, jeho sbírky jsou umístěny v muzeu ve Sloupu, psal články do Matice moravské a Moravského muzea

Antonín Fiala – ředitel, hudebník a zpěvák, činný v Sokole, nacvičoval divadelní hry, starosta, knihovník, psal obecní kroniku

Jan Holík – ředitel, hudebník, režíroval ochotnická představení

Vybavení školy

Naše škola je moderně a dostatečně vybavena zařízením i učebními pomůckami.

Žáci mají možnost pracovat na třech interaktivních tabulích a projektorech.                   
Jedna třída je využívána jako počítačová učebna. Na všech počítačích jsou instalovány výukové programy pro všechny ročníky a předměty. Na škole máme celkem 32 počítačů, na 25 z nich pracují naši žáci.

V každém patře školy je umístěn relaxační koutek pro odpočinek žáků o přestávkách.

Školní družina má samostatnou místnost. Děti mohou využívat relaxační koutek i množství společenských her a hraček. Žáci mohou využívat šest počítačů. Ke sportovnímu vyžití slouží stůl pro stolní tenis nebo trampolína. Družina je zařízena moderním nábytkem.

Pod školní družinou je umístěna víceúčelová místnost, která slouží jako tělocvična žákům naší školy i veřejnosti v Doubravici. Je vybavena vším, co potřebují žáci 1. stupně základní školy k výuce tělesné výchovy.

Za školou je upravený pozemek, na kterém můžete najít travnaté hřiště, průlezky, houpačky, šplhadla, herní sestavu Vilík, pískoviště, kladinky, šplhací síť, třmenovou lávku a kreslící tabuli.

Na škole máme dostatečné množství dalších pomůcek, didaktické techniky a dalšího potřebného vybavení a zařízení.

Školní kuchyně prošla rekonstrukcí, je vybavena moderním zařízením.

Umístění školy a výhody

Základní škola Doubravice nad Svitavou je umístěna na náměstí poblíž hlavní komunikace spojující Blansko a Boskovice. Od silničního ruchu je chráněna lípami.

Pro svou polohu a dopravní dostupnost se stává atraktivní i pro děti z okolních obcí.
Nízké počty žáků umožňují vyučujícím maximálně se věnovat každému žáku.
Škola je vybavena dostatečným množstvím pomůcek a zařízením.

Žáci jsou vychováváni a vzděláváni aprobovanými a kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, kteří se celoživotně vzdělávají.

Nevyskytují se zde závažné kázeňské přestupky, problémy s drogami apod.